Nødværgeregler

§13

stk.1

"Handlinger foretaget i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb, og ikke åbenbart går ud over hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt".

§13

stk.2

"Overskrider nogen grænsen for lovligt nødværge, bliver han dog staffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse".

At give fuldstændig fortolkning af dette knudrede retssprog vil nok blive omfattende, så derfor er der stillet nogle "tommelfingerregler", som er udledt af denne nødværgeparagraf.

1

Gør dit yderste for at undgå voldelige konfrontationer.

2

Anvend mindst magt hvis situationen opstår.

3

Forsøg så vidt det er muligt at sikre dig vidner på at DU blev angrebet.

4

Stop magtanvendelse når angriberen ophører med sit angreb.

5

Anvend kun våben, redskaber og genstande i nødværge i ekstremt farlige situationer.