Love og regler

Klublove

§1.

Klubben tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse. Klubbens navn er Fredericia Taekwondo klub, Dae-han. Klubbens adresse er formandens.

§2.

Klubbens formål er at opøve sine medlemmer i Taekwondo.

Træningen tilretelægges efter Taekwondos fastlagte kup/dangraduering.

§3.

Klubben skal være medlem af Dansk Taekwondo Forbund.

§4.

Som medlemmer i klubben kan optages en enhver uberygtet person. Personer der har været straffet for vold, legemeskrænkelse eller grov gadeuorden, kan ikke optages. Et afslag om optagelse kan dog indankes skrifteligt for bestyrelsen, der ved stemmeflertal afgør, om optagelse kan finde sted. Medlemmer der gør sig skyldig i ovenstående, kan ekskluderes af bestyrelse.

§4a.

Medlemmer, som udviser en adfærd, der strider mod taekwondoens ånd og klubbens værdier, kan ekskluderes af bestyrelsen.

Ved adfærd, som strider mod taekwondoens ånd og klubbens værdier, forstås nedladende ytringer i skrift og tal, der krænker andre klubmedlemmers etnicitet, tro, køn eller seksuel orientering, samt adfærd eller henvendelser der kan betegnes som systematisk chikane, forfølgelse, mobning eller lignende forulempelse.

§5.

Kontingent og andre ydelser fastsættes af bestyrelsen.

Medlemmer der er i kontingentrestance mere end 3 måneder, kan slettes ad klubbens medlemsfortegnelse. Genoptagelse kan ske ved at betale restancen, samt normale optagelsesgebyr.

Særlige tilfælde behandles af bestyrelsen.

§6a.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

§6b.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen ud over kontingentforpligtigelsen.

§8.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Der afholdes generalforsamling 1 gang årligt i februar måned, med mindst 8 dages varsel. Forslag samt kandidater til bestyrelsen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage i forvejen. Såfremt der ingen kandidater er til bestyrelsesvalg, kan disse opstille på generalforsamlingen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, og som ikke er i kontingentrestance.

Der er kun stemmeret ved personligt fremmøde.

Klubbens love kan kun ændres med 2/3 flertal på den generalforsamling, hvor ændringsforslaget stilles. Ændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.

§9.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning.
Eventuelt andre beretninger.
Fremlæggelse af regnskab.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelse.
Valg af formand. (Lige år)
Valg af næstformand. (Ulige år)
Valg af kasserer. (Lige år)
Valg af sekretær. (Ulige år)
Valg af bestyrelsesmedlem. (Lige år)
Valg af bestyrelsesmedlem. (Ulige år)
Valg af bestyrelsessuppleant. (hvert år)
Valg af revisor. (2 stk. hvert år)
Eventuelt.

§10.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og kan indkaldes, når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelse.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelse med oplysningen om det emne, der ønskes behandlet.

§11.

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfri, har gratist adgang til klubbens sammenkomster og nyder i øvrigt samme rettigheder som klubbens øvrige medlemmer. Som æresmedlemmer kan udnævnes medlemmer, der på økonomisk eller anden måde har støttet klubben.

Udnævnelse kan senere inddrages, hvis æresmedlemmet viser utilbørlig optræden eller illoyal mod klubben.

§12.

Formanden, eller i hans fravær instruktøren, kan med øjeblikkelig varsel udelukke et medlem fra træningssalen. Udelukkelsen kan dog skriftligt indankes for bestyrelsen, der tager endelig stilling ved stemmeflertal.

§13.

Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har intet krav på klubbens midler.

§14.

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet afsluttes og fremlægges på den årlige generalforsamling.

Kassereren skal sikre, at kontantbeholdningen er så lille som mulig og indsætte beløb fra kontantsalg og lign. på klubbens konti så hurtigt som muligt.

§15.

Sekretæren fører forhandlingsprotokol, samt varetager forefaldende kontorarbejde. I formandens fravær fungere næstformand som formand.

§16.

Klubbens trænere overvåger, at de til enhver tid gældende ordensregler overholdes.

§17.

I så fald klubben opløses overgår eventuelle midler til Taekwondosportens fremme.